For a chance to share your views on a proposal to increase the range of non-complex surgery for residents of Cardiff and the Vale of Glamorgan that is provided at University Hospital Llandough (UHL).  Routine surgical services are already well developed at UHL and CVUHB would like to build on that with an initial focus on moving some day case and short stay Ear, Nose and Throat (ENT) surgery from UHW to UHL.

Emergency pressures on the University Hospital of Wales site (UHW) in Cardiff often lead to short notice cancellations of planned surgery. It is believed that providing more of this type of surgery at UHL will lead to a much better patient experience with reduced on-the-day cancellations and shorter waiting times, as we will be able to organise services more efficiently.

Please go to the UHB website to read the Engagement Document and let them know what you think.

Responses to the questions contained in the Engagement Document can be returned via the following options:

Mike Bond – Director of Operations Surgery Clinical Board

Lakeside

University Hospital of Wales

Heath Park

Cardiff CF14 4XW

  • By hand to a member of staff in the Surgery service

You can also contact the local Community Health Council (CHC) for more information:

SouthGlam.chiefofficer@waleschc.org.uk

The closing date for responses is 20 September 2019.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Cynigion Bwrdd Iechyd ar gyfer Llawfeddygaeth Anghymleth i Oedolion yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg

Hoffem glywed eich barn ynglŷn â chynnig i gynyddu’r ystod o lawfeddygaeth anghymleth ar gyfer preswylwyr Caerdydd a Bro Morgannwg a ddarperir yn Ysbyty Athrofaol Llandochau (YALl). Mae gwasanaethau llawfeddygol mater o drefn eisoes wedi’u sefydlu’n dda yn YALl a hoffem ddatblygu ar hynny gan ganolbwyntio’n gyntaf ar symud rhai achosion dydd ac arhosiad byr ar gyfer llawfeddygaeth Clust, Trwyn a Gwddf (ENT) o YAC i YALl.
Bydd pwysau o ganlyniad i argyfyngau ar safle Ysbyty Athrofaol Cymru (YAC) yng Nghaerdydd yn aml yn arwain at ganslo ar fyr rybudd lawfeddygaeth wedi’i chynllunio. Credwn y byddai darparu rhagor o’r math hwn o lawfeddygaeth yn YALl yn rhoi gwell profiad i gleifion gyda llai o ganslo ar y diwrnod ac amseroedd aros byrrach, gan y byddwn yn gallu trefnu gwasanaethau’n fwy effeithlon.
Darllenwch y ddogfen ymgysylltu a rhoi eich barn. Gellir dychwelyd ymatebion i’r cwestiynau a geir yn y Ddogfen Ymgysylltu gan ddefnyddio un o’r dulliau canlynol:
Mike Bond – Cyfarwyddwr Gweithrediadau y Bwrdd Clinigol Llawfeddygaeth
Lakeside
Ysbyty Athrofaol Cymru
Parc Mynydd Bychan
Caerdydd CF14 4XW
  • Yn bersonol i aelod staff yn y gwasanaeth Llawfeddygaeth
Gallwch hefyd gysylltu â Chyngor Iechyd Cymuned (CIC) am ragor o wybodaeth: SouthGlam.chiefofficer@waleschc.org.uk
Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn ymatebion yw 20 Medi 2019.